Profile
the finding audio
🎙 podcast series bình thường hoá những thất bại & sự dễ bị tổn thương (failure & vulnerability), với thông điệp ‘we are always a work-in-progress’.
donate us via
otherBuy Me A Coffee