Profile picture
Trần Lê Bảo Nhi
𝐀𝐥𝐨𝐧𝐞❤️ 𝐀𝐜𝐩 = 𝐂𝐦𝐭/𝐈𝐧𝐛 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 𝟏 𝐚𝐜𝐜 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 !